Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Miejska Biblioteka Publiczna

DLA CZYTELNIKA


Pogoda

Weather data OK.
Ostrowiec Świętokrzyski
5 °C

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 41

Wczoraj 114

Ostatni tydzień 283

Ostatni miesiąc 2059

Wszystkie 201628

 FIN.26.4.2021

Ostrowiec Świętokrzyski, 29.11.2021 r.

 

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ
 Postępowanie prowadzone bez stosowania przepisów ustawy w myśl art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. poz. 2019)

Zamawiający:

Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54, 27-400  Ostrowiec Świętokrzyski. tel./ fax. 41 2626976, www.biblioteka.ostrowiec.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  NIP 661-10-37-024, REGON 001282880

 zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę  prenumeraty prasy, w tym dzienników lokalnych, ogólnokrajowych , czasopism fachowych  dla Miejskiej  Biblioteki Publicznej  w  Ostrowcu Świętokrzyskim  w rodzajach i ilościach wyszczególnionych, i opisanych  w załączniku nr 1 stanowiącym opis  przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia  do 31 grudnia 2022 r.

 Opis  warunków  udziału  w postępowaniu:

  1. a) O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności  i czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadają wiedzę i doświadczenie;

- dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek  na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne

  1. b) w celu potwierdzenia, że Wykonawca  posiada  uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności Zamawiający wymaga następujących dokumentów: 
    oświadczenia  Wykonawcy – na formularzu 

 Złożona oferta   winna zawierać następujące dokumenty:

wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2 wg załączonego wzoru,

wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 3 wg załączonego wzoru,

-  parafowany przez Wykonawcę wzór umowy - załącznik nr 4

aktualny  odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru  lub ewidencji działalności gospodarczej poświadczonego za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę  (wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu  składania  ofert),

pełnomocnictwa  do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału  lub potwierdzonej notarialnie kopii, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych  w ofercie.

 Kryterium wyboru  oferty – cena 100%

Zamawiający  wybierze ofertę, która zawiera najniższą cenę.

 Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

 Uprawniony do kontaktów z oferentami:  Dorota Grzybowska, tel. 41 2626976 w godz. 700 – 1200.

 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest dostępne  na stronie internetowej Zamawiającego  www.biblioteka.ostrowiec.pl,  

 Termin   związania  z ofertą  wynosi 14 dni, licząc od daty  złożenia oferty.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która winna być opisana w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Oferta na prenumeratę prasy na 2022 rok.”

Termin i miejsce składania ofert: oferty należy  złożyć w siedzibie  Zamawiającego ( 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Siennieńska 54 – sekretariat) do  dnia 13.12.2021 r. do godz. 11.00

Otwarcie  ofert nastąpi  w dn. 13.12.2021 r.  o godz. 11.30  w Miejskiej  Bibliotece  Publicznej   w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54.

Informacje dodatkowe: 

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski;
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, z późniejszymi zmianami);
- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Paweł Górniak

Kalendarz

January 2022
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5