Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Miejska Biblioteka Publiczna

DLA CZYTELNIKA


Pogoda

Weather data OK.
Ostrowiec Świętokrzyski
19 °C

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 51

Wczoraj 41

Ostatni tydzień 466

Ostatni miesiąc 1347

Wszystkie 97604

FIN.26.1.2019                             

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
DOSTAWA KSIĄŻEK
DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2019 r.

Miejska  Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Wardyńskiego 26, woj. świętokrzyskie

tel. 41 26-26-976, 41 247-51-47, fax. 41 26-26-976,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza
(na podstawie art. 4d ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
- tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późniejszymi zmianami)

do złożenia propozycji ofertowej na:

              Dostawę książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2019 r.

 

I. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa książek drukowanych (nowości i wznowień z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz literatury naukowej i popularnonaukowej) oraz audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św.  do jej siedziby przy ul. Wardyńskiego 26 w Ostrowcu Św. na przestrzeni 2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr

II. Zamawiający wymaga współpracy od Wykonawcy z co najmniej 400 wydawcami książek, w tym z wydawnictwami wymienionymi w Załączniku nr 2
III. Wymagany termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy z Wykonawcą do 31 grudnia 2019 r.

IV. Do oferty należy dołączyć:              

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 3
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

3. Pełnomocnictwo osoby lub  osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio  z załączonych dokumentów.

4. Oświadczenie o współpracy z wymaganą ilością wydawnictw – Załącznik nr 4.
5. Wykaz wykonanych dostaw książek dla bibliotek w okresie ostatnich trzech lat  (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),  o wartości nie mniejszej niż 100.000 PLN każda, z podaniem ich wartości i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie.

6. Parafowany wzór umowy ( Załącznik nr 5).

V. Kryteria wyboru dostawcy:

 • udzielony rabat od ceny katalogowej na zakupione pozycje - waga 100 %Przez cenę katalogową książki rozumie się cenę ustaloną przez wydawcę dla nabywcy niehurtowego.

Zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który udzieli największego rabatu.

VI. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Miejska Biblioteka Publiczna Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Wardyńskiego 26 (sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 24.01.2019 r. o godz. 12.00.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która winna być oznaczona nazwą ( firmą ), adresem Wykonawcy oraz dopiskiem:

„Oferta na dostawę książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św. w 2019 r.”


Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wardyńskiego 26, w dniu 24.01.2019 r.  o godz. 1230.

 

VII. Informacje dotyczące zawierania umowy:
 Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji ofertowej wybrany Wykonawca podpisze umowę z  Miejską Biblioteką Publiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wzór umowy stanowi  Załącznik nr 5.

VIII. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wardyńskiego 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 r. poz.1986, z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp”;
 • dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
  4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

IX. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Dorota Grzybowska tel. 41 26-26-976.

Ostrowiec Świętokrzyski, 16.01.2019 r.                                                              

Dyrektor Biblioteki
mgr Elżbieta Pomiankiewicz

Kalendarz

July 2019
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3